Specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems

Paskelbta: 2020-11-02

Koordinacinis centras „Gilė“ – NVO, teikianti socialines paslaugas šeimoms, tikslinių grupių asmenims, taikant socialines inovacijas socialinių paslaugų sektoriuje. Pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims teikiame Šilalės ir Pagėgių savivaldybėse.

Specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje ir (ar) smurtą prieš moteris   patyrusiems asmenims (toliau – specializuota kompleksinė pagalba) tikslas – asmeniui nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą įveikiant kritinę būklę. Specializuota kompleksinė pagalba teikiama visoje Lietuvos teritorijoje. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (toliau – SKPC) sąrašą pagal savivaldybes galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje svetainėje. Išsamus pagalbos teikimo aprašymas pateiktas Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų tinklo teikiamos pagalbos procesų apraše. 

Kas gali gauti pagalbą: asmenys, nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, apie kuriuos praneša policija, arba kurie kreipiasi asmeniškai.  Asmenys asmeniškai gali kreiptis pagalbos, nukentėjus nuo fizinio, ekonominio, psichologinio smurto.  

Darbo laikas ir metodai: SKPC pagalbą teikia darbo dienomis, darbo valandomis 08.00-17.00 val. Bendravimas su smurtą patyrusiu asmeniu vyksta telefonu, įvairiomis elektroninėmis priemonėmis. Individualus susitikimas su specialistu derinamas iš anksto abiem pusėms tinkamomis sąlygomis.

Specializuota kompleksinė pagalba apima informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, pagalbą rengiant dokumentus, prašymų rengimą, specializuotą psichologinę ir teisinę pagalbą. SKPC teikiama pagalba siekia asmens įgalinimo, kai įgalinimas – SKPC bendradarbiavimo su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu procese atsirandantis smurtą patyrusio asmens pilietinis aktyvumas, leidžiantis smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui priimti savarankiškus sprendimus bei pasinaudoti teisės aktuose įtvirtintomis teisėmis. Įgalinimo tikslas  – padėti nukentėjusiam asmeniui susigrąžinti smurtautojo atimtą galią ir kontrolę savo gyvenime bei priimti savarankiškus sprendimus.

Pagalbos rūšys

1. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, palydėjimas

Pagalbą teikia: SKPC konsultantas.

Informavimas. Informacijos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui teikimas apie galimybes apsisaugoti nuo smurto artimoje aplinkoje, informavimas apie teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų darbo praktikas, jų pareigas bei smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens teises, siekiant apsaugoti nuo tolimesnio smurto artimoje aplinkoje. Informavimas – tai informacijos nukentėjusiam asmeniui suteikimas, nukreiptas į kritinės būklės po smurto artimoje aplinkoje įveikimą. Informavimas apima informacijos suteikimą apie: LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatas;  Asmens problemų sprendimo būdus ir priemones (teisines, psichologines, socialines ir kt.); Smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens teises ir institucijų pareigas; SKPC teikiamą pagalbą bei paslaugas kitose institucijose; Galimybę, kilus pavojui, bet kuriuo paros metu kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112; Galimybę gauti nemokamą emocinę paramą telefonu  116 123 (Vilties linija)  ar 8 800 66366 ( Pagalbos moterims linija) visą parą.  Kitą pagalbą, pagal nukentėjusio nuo smurto asmens poreikį.

Konsultavimas. Konsultantų veikla, kurios metu kartu su smurtą patyrusiu asmeniu analizuojama situacija ir ieškoma veiksmingų būdų, kaip įveikti smurtą artimoje aplinkoje. Konsultavimas – tai bendra konsultanto ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens veikla, nukreipta į kritinės būklės po smurto artimoje aplinkoje įveikimą. Konsultavimas apima: Asmens problemų identifikavimą; Rizikos veiksnių aptarimą;   Nukreipimą specializuotai SPKC teisininko ir/ar psichologo pagalbai; Krizinės būsenos įveikimą; Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo planavimą ir organizavimą; Asmens palaikymą, motyvavimą bei įgalinimą spręsti smurto artimoje aplinkoje problemas taikant įvairias metodikas; Poreikio bendradarbiauti ir tarpininkauti su kitomis institucijomis nustatymą.

Tarpininkavimas. Pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui teikimas sprendžiant smurto artimoje aplinkoje atvejį, tarpininkaujant valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose bei kitomis pagalbą teikiančiomis institucijomis, kai atstovaujama smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens interesams. Tarpininkavimas galimas tik dėl konkretaus atvejo ir tik su smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens sutikimu (netaikytina jei nukentėjęs – vaikas). Jis  apima: Susisiekimą, situacijos aptarimą bei tarpininkavimą su įvairiomis įstaigomis ir/ar institucijomis, NVO bei asmenimis; Informacijos apie smurto įvykį perdavimą policijai, gavus smurtą patyrusio asmens, kuris asmeniškai kreipėsi į SKPC, sutikimą, nebent asmuo kelia pavojų sau ar kitiems asmenims, ar kitų asmenų turtui; Informacijos apie smurto įvykį perdavimą Vaiko teisių apsaugos skyriui paaiškėjus, kad smurto liudininkais buvo vaikai ir (ar) prieš juos buvo smurtauta. 

Palydėjimas. Prireikus ir esant galimybei SKPC konsultantas lydi smurtą artimoje aplinkoje patyrusį asmenį į policijos komisariatą, teismą, kitas institucijas ir (ar) organizacijas, kurios gali padėti spręsti dėl smurto artimoje aplinkoje iškilusias problemas. 

2. Pagalba rengiant dokumentus, pažymų rengimas 

Pagalbą teikia: SKPC konsultantas, psichologas, teisininkas – konsultantas.  Pagalba rengiant dokumentus.

Kiekvienas SKPC specialistas savo kompetencijų ir funkcijų  ribose, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui paprašius, rengia įvairius dokumentus. 

Pažymų rengimas. Įvertinę situacijos pavojingumą, SKPC specialistai, savo kompetencijų ir funkcijų ribose, atitinkamoms valstybės institucijoms rengia pažymas apie SKPC žinomus smurto artimoje aplinkoje faktus. Pažymos gali būti teikiamos policijai, prokūratūrai, teismams, Vaikų teisių apsaugos skyriams, socialinėms ir sveikatos priežiūros įstaigoms. Teismams pažymos gali būti teikiamos teismo užklausimu arba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui prašant, gavus raštišką advokato (jei byla vedama per advokatą) prašymą pateikti duomenis apie SKPC žinomus smurto faktus.

3. Specializuota psichologinė pagalba

Pagalbą teikia SKPC psichologas. Specializuota psichologinė pagalba teikiama priklausomai nuo smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens poreikių, teikiama nukreipus konsultantui (iki 5 konsultacijų), pagalba apima: pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįsto santykio kūrimą; pagalbą, kurios metu padedama suprasti ir išsiaiškinti asmeninius ir (ar) tarpasmeninius su psichologine savijauta ir elgesiu susijusius sunkumus;  turimų psichosocialinių resursų nustatymą ir naujų paiešką; situacijos aplinkybių vertinimą, galimas alternatyvas ir išeitis;  smurtą patyrusio asmens gebėjimų priimti savarankiškus sprendimus ugdymą; esant poreikiui, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir organizacijomis.

4.  Specializuota teisinė pagalba

Pagalbą teikia SKPC teisininkas-konsultantas.  Specializuota teisinė pagalba, priklausomai nuo smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens poreikių, teikiama nukreipus konsultantui (iki 5 konsultacijų) ir apima: Identifikuojamos asmens teisinės problemos; Išsiaiškinami reikšmingi teisiniai faktai; Sudaromas teisinės pagalbos priemonių planas, kuris pagalbos teikimo procese gali būti tikslinamas pasikeitus aplinkybėms; Konsultuojama teisiniais klausimais  (ikiteisminio tyrimo eiga, teisminis procesas ir pan.; šeimos teisės / šeimos turtinių ginčų klausimai); Rengiami teisiniai dokumentai ikiteisminiam tyrimui (raštai; prašymai dėl atliktų procesinių veiksmų ir priimtų sprendimų bei pan.; skundai dėl neteisėto ir nepagrįsto ikiteisminio tyrimo nutraukimo, dėl netinkamų pareigūnų veiksmų ir pan.; prašymai dėl kardomųjų priemonių skyrimo ar pakeitimo, dėl smurto prieš mažametį ir pan.); Tarpininkauja institucijose, kai tai susiję su teisiniais klausimais.

SKPC specialistai

SKPC konsultantas – specialistas, baigęs socialinių mokslų srities studijas ir įgiję aukštąjį universitetinį ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį smurto artimoje aplinkoje mažinimo srityje, ir išklausęs specializuotus mokymus skirtus darbui su nukentėjusiaisiais nuo smurto artimoje aplinkoje (~80 val.), (konsultavimo, aktyvaus klausymo, įstatymų, Stambulo konvencijos, smurto rato, lygybės pagrindų) bei sugebantis teikti nukentėjusiam asmeniui specializuotą kompleksinę pagalbą visa apimtimi, taikant įvairias metodikas, išskyrus specializuotą psichologo ir teisininko pagalbą, nuolat keliantis kvalifikaciją.  SKPC psichologas – specialistas, turintis aukštąjį išsilavinimą, susipažinęs su smurto prieš moteris šeimoje ir (ar) smurto artimoje aplinkoje priežastimis, dinamika ir pasekmėmis, teikiantis pirminę psichologinę specializuotą pagalbą, turintis ne žemesnį nei magistro laipsnio psichologinį išsilavinimą ir išklausęs specializuotus mokymus, skirtus darbui su nukentėjusiaisiais nuo smurto artimoje aplinkoje, teikiantis trumpalaikę arba tęstinę palaikomojo pobūdžio specializuotą psichologinę pagalbą, skirtą ūmiam situacijos įvertinimui ir susidariusiai kritinei emocinei būsenai įveikti.

SKPC teisininkas – konsultantas–specialistas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, žinantis  smurto prieš moteris ir (ar) smurto artimoje aplinkoje priežastis, dinamiką ir pasekmes, teikiantis pirminę teisinę specializuotą pagalbą, vykdantis konsultanto funkcijas.