Kviečiame susipažinti su Skundų pateikimo tvarka

Paskelbta: 2020-01-02

Skundų pateikimo tvarka.

Skundai ir (ar) pranešimai Koordinaciniam centrui „Gilė“  turi būti pateikiami elektroniniu paštu koordinaciniscentras@gmail.com, kurio paskyrą prižiūri Koordinacinio centro „Gilė“ direktorius. Skundai ir (ar) pranešimai pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Skundas ir (ar) pranešimas turi būti surašytas tvarkingai ir aiškiai, nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), elektroninio pašto adresas arba kiti kontaktiniai  duomenys susisiekti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Jeigu skunde ir (ar) pranešime  nenurodytas  elektroninio  pašto  adresas, kuriuo asmuo  pageidauja  gauti  atsakymą, tuomet atsakymas teikiamas pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, jeigu jokių kontaktinių duomenų nenurodyta – atsakymas neteikiamas. Skundai ir (a)r pranešimai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, nenurodytas adresas, nagrinėjami kaip anonimiški skundai ir (arba) pranešimai.

Nesuprantamai išdėstyti ar nepagrįsti skundai ir (ar) pranešimai grąžinami pareiškėjui, nurodant trūkumus ir prašant juos ištaisyti. Skundai ir (ar) pranešimai, kurių turinys yra šmeižikiškas, įžeidus ar neatitinkantis moralės normų, ir tokie, kuriuose   kurstoma   tautinė,   rasinė,   religinė   ar   socialinė   nesantaika,   prievarta   bei   diskriminacija, nenagrinėjami, o skundą, prašymą ir pranešimą teikęs asmuo yra apie tai informuojamas. Skundai ir (ar) pranešimai yra registruojami Skundų tvarkymo registre, suteikiant registracijos numerį; taip pat skundo ir (ar) pranešimo kopija laikoma specialiame Centro Skundų aplanke, saugomame pas Centro direktorių. Skundai ir (ar) pranešimai asmens duomenų apsaugos klausimais priimami vadovaujantis Koordinacinio centro „Gilė“ Asmens duomenų apsaugos politikoje.   Gavus skundą ir (ar) pranešimą per 3 darbo dienas jį pateikusiam asmeniui išsiunčiamas patvirtinimas, kad skundas yra užregistruotas ir bus išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo datos.

Kiekvieną gautą skundą ir(ar) pranešimą nagrinėja Centro direktorius (išimtis  taikoma,  jei  kyla  interesų  konfliktas). Skundas  ir (ar) pranešimas turi būti išnagrinėtas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo datos, išskyrus atvejus, kai šioje tvarkoje nustatyta kitaip. Skundas ir (ar) pranešimas laikomas baigtu nagrinėti tuomet, kai dėl jame iškeltų klausimų priimamas sprendimas, pareiškėjui išsiunčiamas atsakymas ir Skundų tvarkymo registre įregistruojamas sprendimas. Draudžiama pavesti nagrinėti skundus ir (ar) pranešimus tiems Cetro darbuotojams, kurių veiksmai yra skundžiami. Nagrinėjant skundus ir (ar) pranešimus, direktorius privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo ir operatyvumo principais. Išnagrinėjus skundą ir (ar) pranešimą, skundo pateikėjui pateikiamas atsakymas, nurodant: kas patikrinta ir kas nustatyta; priežastis, sąlygojusias pažeidimą; jeigu skundas pripažįstamas kaip pagrįstas – Centro veiksmus; jei yra galimybė – rekomendacijas ir prevencinių veiksmų ateičiai pasiūlymus. Direktoriaus pasirašytas atsakymas yra užregistruojamas, išsiunčiamas ir saugomas siunčiamųjų dokumentų registracijos žurnale.

Pakartotiniai skundai ir (ar) pranešimai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra pagrįstų argumentų, kad direktoriaus sprendimas dėl ankstesnio skundo ir (ar) pranešimo išnagrinėjimo yra neteisingas. Pareiškėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl jo skundo, prašymo ir (ar) pranešimo išnagrinėjimo, jį gali apskųsti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.