Turite klausimų?  Susisiekite!

Vidaus tvarkos aprašas

 KOORDINACINIO CENTRO „GILĖ“

BIJOTŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.                     Bijotų vaikų dienos centras yra Koordinacinio centro „Gilė“ funkcija.

2.                     Šis tvarkos aprašas reglamentuoja asmenų, kuriems Bijotų vaikų dienos centre (toliau – Vaikų dienos centras) teikiamos socialinės priežiūros Vaikų dienos centre paslaugos, atranką, paslaugų teikimo organizavimą, lėšų apskaitą ir kontrolę.

3.                     Vaikų dienos centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos respublikos Socialinių paslaugų katalogu, Vaiko teisių konvencija, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų, socialinės paramos teikimą, Koordinacinio centro „Gilė“ įstatais ir kitais vidaus dokumentais.

4.                     Vaikų dienos centro tikslas - sudaryti saugią socialinę - psichologinę aplinką vaikams, ugdyti (vaikų ir jų šeimos narių) socialinius bei gyvenimo įgūdžius, bendradarbiauti su šeima, mokykla, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, kitomis socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis, besirūpinančiomis vaikų gerove, organizuoti prasmingą laisvalaikio užimtumą.

5.                     Teikiamos paslaugos:

-        bendrosios socialinės paslaugos: informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; sociokultūrinės paslaugos;

-        specialiosios socialinės paslaugos: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; krizių įveikimo pagalba.

6.                     Socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos Vaikų dienos centre, finansuojamos iš LR valstybės biudžeto, rajono Savivaldybės biudžeto, kitų finansavimo šaltinių.

 

IIVAIKŲ DIENOS CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

7.  Vaikų dienos centras teikia socialinės priežiūros paslaugas dienos metu Bijotų ir kaimyninių seniūnijų mažas pajamas turinčių socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos mokyklinio amžiaus vaikams, siekiant pagerinti jų santykius su socialine aplinka bei prisidedant prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. Paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams, esant pakankamai vietų Vaikų dienos centre.

8.  Vaikų dienos centre vykdoma veikla:

8.1.   pamokų ruoša;

8.2.   dailės terapijos užsiėmimai;

8.3.   meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai;

8.4.   rankdarbiai;

8.5.   įvairūs žaidimai;

8.6.   įvairių renginių organizavimas: gimtadienių, kalendorinių švenčių, diskusijų popiečių, išvykų, ekskursijų;

8.7.   kita veikla.

9.  Vaikų dienos centro lankytojais vaikai gali tapti patys atėję į Vaikų dienos centrą, juos gali atvesti tėvai, nukreipti pedagogai ar kiti specialistai bei institucijos.

10. Vaikus, norinčius gauti socialinės priežiūros paslaugas Vaikų dienos centre, Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas, kuriam priskirta ši funkcija, registruoja registracijos žurnale.

11. Poreikis paslaugoms vertinamas šia tvarka:

11.1. dienos centro darbuotojas gauna vaiko tėvų sutikimą, kuriame nurodomos pageidaujamos gauti paslaugos. Dienos centro darbuotojas užpildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (1 priedas). Tėvų sutikimas registruojamas Prašymų registre (2 priedas).  

11.2. dienos centro darbuotojas užpildo Vaiko (šeimos) kortelę (3 priedas). 

11.3. poreikį socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms gali vertinti ir sprendimą dėl šių paslaugų priimti Šilalės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus socialiniai darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai. Nukreipdami vaikus į dienos centrą, socialiniai darbuotojai, pateikia dienos centrų darbuotojams Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos ir Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo (SP-9) formos kopijas.

11.4. Vaikų priėmimo klausimas gali būti derinamas su Šilalės rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos skyriumi, Bijotų ir (ar) gretimomis seniūnijomis.

11.5 Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo, sustabdymo priima Vaikų dienos centro vadovas.

12. Socialinės priežiūros paslaugų teikimą Vaikų dienos centre organizuoja Vaikų dienos centro paskirtas socialinis darbuotojas.

13. Dienos centro darbuotojas kiekvienam paslaugų gavėjui užpildo Vaiko (šeimos) kortelę (3 priedas), darbo su vaiku eigą fiksuoja Darbo su vaiku (šeima) eigos aprašyme (4 priedas).

14. Dienos centro darbuotojas informaciją apie užsiėmimus grupėse fiksuoja Užsiėmimų grupėje aprašyme (5 priedas). Dienos centro darbuotojas suteiktas socialines paslaugas fiksuoja Vaikų dienos centro lankomumo apskaitos žiniaraštyje (6 priedas).

15. Dienos centro darbuotojas kiekvienam vaikui turi suformuoti bylą, kurioje turi būti:

15.1. vaiko (šeimos) kortelė (3 priedas);

15.2. asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma arba jos kopija (1 priedas);

15.3. sprendimas dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo arba jo kopija;

15.4. darbo su vaiku (šeima) eigos aprašymas (4 priedas);

15.5. sutikimas;

15.6. kita su vaiku ir jo šeima susijusi informacija.

 

IIISOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRE APSKAITA IR KONTROLĖ

 

16.  Socialinių darbuotojų, teikiančių socialinės priežiūros paslaugas Vaikų dienos centre, darbo kokybę bei darbo krūvį kontroliuoja ir atsako paslaugas teikianti organizacija.

            17. Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas, atsakingas už paslaugų organizavimą, ruošia metines ataskaitas ir pateikia Vaikų dienos centro vadovui.

18.  Socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centre socialinės rizikos šeimų vaikams ir socialinės rizikos vaikams teikiamos nemokamai.

 

IVSOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKŲ DIENOS CENTRE TEIKIMO NUTRAUKIMAS

 

19.   Socialinės priežiūros paslaugų Vaikų dienos centre teikimas nutraukiamas šiais atvejais:

19.1.  socialinių paslaugų gavėjo teisėtam atstovui (vienam iš tėvų, globėjų) pateikus raštišką prašymą;

19.2.  kai vaikas nebeatitinka šiuo sprendimu patvirtinto socialinės priežiūros paslaugų Vaikų dienos centre teikimo tvarkos aprašo reikalavimų.

20.   Sprendimas dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo Vaikų dienos centre nutraukimo priimamas per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo iš paslaugų gavėjo atstovo (vieno iš tėvų, globėjų) ar iš įstaigos, teikiančios socialines paslaugas.

 

__________________________