Turite klausimų?  Susisiekite!

ĮSTATAI

Koordinacinis centras "Gilė" ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Koordinacinis centras "Gilė" (toliau Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2.  Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

3.  Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

4.  Asociacijos veiklos tikslai:

1. laisvalaikio organizavimas;

2. mažumų teisių apsauga ir integracija;

3. nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas;

4. neformalus ugdymas;

5. nusikalstamumo prevencija;

6. pagalba nevyriausybinėms organizacijoms;

7. pažeidžiamų socialinių grupių integracija;

8. pilietinis ugdymas;

9. profesinis tobulinimas;

10. savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas;

11. socialinė apsauga;

12. socialinė pagalba;

13. tarptautinis bendradarbiavimas;

14. verslo skatinimas;

15. vietos bendruomenių vystymas;

16. žmogaus ir pilietinių teisių apsauga.

Asociacijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 

Kodas

Aprašymas

23.4

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba

55.9

Kita apgyvendinimo veikla

56.2

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų

veikla

58

Leidybinė veikla

69.1

Teisinė veikla

69.2

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių

klausimais

70.22

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

73.2

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

85.5

Kitas mokymas

85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

85.52

Kultūrinis švietimas

85.59

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.6

Švietimui būdingų paslaugų veikla

88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

90

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla


III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.  Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

6.  Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

7.  Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau

– Asociacijų įstatymas).

8.  Asociacijos narių pareigos:

8.1.    laikytis Asociacijos įstatų;

8.2.    vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

8.3.    dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

9.  Asociacijos organai yra:

9.1.    visuotinis narių susirinkimas;

9.2.    vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;

9.3.    revizorius;

9.4.    kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba.

10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 5 dienas šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

12. Visuotinis  narių  susirinkimas  gali  priimti  sprendimus,  kai  jame  dalyvauja  daugiau  kaip  1/2

Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 2/3 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.

14. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.

15. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

16. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

16.1.  atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

16.2.  priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

16.3.  parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

16.4.  pateikia  Asociacijos  duomenis,  informaciją  ir  dokumentus  Juridinių  asmenų  registro tvarkytojui;

16.5.  pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

16.6.  įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

16.7.  analizuoja valdybos pasiūlymus;

16.8.  viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

16.9.  organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

17. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 3 nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

20. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.

21. Valdyba:

21.1.  įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

21.2.  sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas.

Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių 2/3 valdybos narių balsų dauguma.

 

 

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

23. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

24. Vadovas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

25. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 4 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

 

  

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

26. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

27. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai,